MASTER PLANNING &
LANDSCAPE

  • การบูรณาการทางการออกแบบที่ก่อประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าของโครงการอย่างครบถ้วนทุกมิติซึ่งในทุกกระบวนการจะสอดแทรกแนวคิด Inno-Creative ผสานหลักการความรู้เชิงวิจัยและพัฒนาเข้ากับงานออกแบบทุกส่วนอย่างเหมาะสมในภาพรวมและทุกๆรายละเอียด
  • การออกแบบแต่ละโครงการของบริษัท ดีไอ ดีไซนส์ จำกัด ทีมนักออกแบบมีความตั้งใจและใส่ใจในทุกขั้นตอนโดยคำนึงถึงหลักการพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรอบการจัดพื้นที่ใช้สอยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมความสวยงามของโครงการโดยรวมครอบ คลุมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต